item photo
 Tyndell 

Raffia - 5mm

starting at $6.50